• សាខាលក់នៅ : ភ្នំពេញ​ , បាត់ដំបង , កំពង់ចាម , សៀមរាប , បន្ទាយមានជ័យ:
    • Blackpool pierBlackpool pier សាខា ភ្នំពេញ ៖ ផ្លូវ សឡា 371, ជាប់ការ៉ាស់សាំង TELA ទូរស័ព្ទលេខ: 012 300 610 / 010 99 10 40
    • DechairsDeckchairs សាខា បាត់ដំបង នៅកែងស្តុប​ច្រកចូលទៅសាលា​ UME ហាង Internet វីណេត ទូរស័ព្ទលេខ:092 602 605
    • Blackpool sunsetBlackpool sunset សាខា កំពង់ចាម ទូរស័ព្ទលេខ: 012 300 610 /​ 010 99 10 40
    • Blackpool pierBlackpool pier សាខា សៀមរាប នៅផ្ទះ មរតក​ព្រះវិហារ​ថតចំលង ជាប់​សកលវិទ្យាល័យ​ បៀល​ប្រាយ ទូរស័ព្ទ:012 65 28 29 / 097 54 44 883
    • Blackpool pierBlackpool pier សាខា បន្ទាយមានជ័យ ផ្លូវលេខ១ ទៅ​ផ្សារថ្មី ហាងលក់ កំព្យូទ័រ លី ហេង ទូរស័ព្ទ : 012 429 429 / 012 358 620